ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น

หมายถึงความสุขความเจริญ

ที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรม

ทั้งในเจตนา และการกระทำ

ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ

หรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น

 

 

คลิก เพื่อเข้าสู่ website
ร้านทรัพย์ประเสริฐ อ๊อกซิเจน

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชครบ ๕๐ ปี ๒๕๓๙