SP

Oxygen

อุปกรณ์เซฟตี้

กันย้อนเกจ์-ลม

Gutman Island
(Flashback Regulator O2)
Brand : Artech
Model : 288
Max oper : Oxygen
Pressure : 15bar/210psi
Inlet thread : 9/16″ x 18RH
Outlet thread : 9/16″ x 18RH
ราคา 350 บาท

กันย้อนเกจ์-แก๊ส

Gutman Island
(Flashback Regulator Gas)
Brand : Artech
Model : 288
Max oper : LPG/AC
Pressure : 15bar/210psi
Inlet thread : 9/16″ x 18LH
Outlet thread : 9/16″ x 18LH
ราคา 350 บาท

กันย้อนเกจ์-ลม

Gutman Island
(Flashback Regulator O2)
Brand : Harris
Model : 188/SRR
Max oper : Oxygen
Pressure :
Inlet thread :
Outlet thread :
ราคา 900 บาท

กันย้อนเกจ์-แก๊ส

Gutman Island
(Flashback Arrestor for Torch)
Brand : Shento
Model : 88-3FGL
Max oper : LPG/AC
Pressure : 1.5bar/21psi
Inlet thread : 7.5/4 x 45mm
Outlet thread : 9/16 x 18UNF
ราคา 350 บาท

กันย้อนด้ามตัด-ลม

Gutman Island
(Flashback Arrestor for Hose & Torch)
Brand : Arctech
Model : 588
Max oper : Oxygen
Pressure : 15bar/210psi
Inlet thread :
Outlet thread :
ราคา 350 บาท

กันย้อนด้ามตัด-แก๊ส

Gutman Island
(Flashback Arrestor for Hose & Torch)
Brand : Arctech
Model : 588
Max oper : LPG/AC
Pressure : 1.5bar/21psi
Inlet thread :
Outlet thread :
ราคา 350 บาท

กันย้อนด้ามตัด-ลม

Gutman Island
(Flashback Arrestor for Hose & Torch)
Brand : Arctech
Model : 588
Max oper : LPG/AC
Pressure : 1.5bar/21psi
Inlet thread :
Outlet thread :
ราคา 350 บาท

กันย้อนด้ามตัด-แก๊ส

Gutman Island
(Flashback Arrestor for Hose & Torch)
Brand : Arctech
Model : 588
Max oper : LPG/AC
Pressure : 1.5bar/21psi
Inlet thread :
Outlet thread :
ราคา 350 บาท

Note

ภาพ และขนาดของสินค้าทั้งหมดใน Website จัดทำขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงลักษณะ และขนาดของสินค้าโดยประมาณ ทางร้านไม่ขอ Guarantee ถึง รูปลักษณ์ ขนาด และยี่ห้อ ของสินค้า ณ ช่วงเวลาที่สั่งซื้อ เนื่องด้วยปัจจัยด้านการผลิตในแต่ละล็อต และการปรับเปลี่ยน Supplier จากการปรับขึ้น-ลงของราคาสินค้า หากลูกค้าต้องการความพึงพอใจสูงสุด สามารถเลือกซื้อสินค้าจากหน้าร้านได้โดยตรง

Buy