SP

Oxygen

อุปกรณ์เซฟตี้

หน้ากากมือจับ

Gutman Island
ราคา 75 บาท

หน้ากากสวมหัว

Gutman Island
ราคา 180 บาท

กันย้อนเกจ์-ลม

Gutman Island
(Flashback Regulator O2)
Brand : Artech
Model : 288
Max oper : Oxygen
Pressure : 15bar/210psi
Inlet thread : 9/16″ x 18RH
Outlet thread : 9/16″ x 18RH
ราคา 350 บาท

กันย้อนเกจ์-แก๊ส

Gutman Island
(Flashback Regulator Gas)
Brand : Artech
Model : 288
Max oper : LPG/AC
Pressure : 15bar/210psi
Inlet thread : 9/16″ x 18LH
Outlet thread : 9/16″ x 18LH
ราคา 350 บาท

กันย้อนเกจ์-ลม

Gutman Island
(Flashback Regulator O2)
Brand : Harris
Model : 188/SRR
Max oper : Oxygen
Pressure :
Inlet thread :
Outlet thread :
ราคา 900 บาท

กันย้อนเกจ์-แก๊ส

Gutman Island
(Flashback Arrestor for Torch)
Brand : Shento
Model : 88-3FGL
Max oper : LPG/AC
Pressure : 1.5bar/21psi
Inlet thread : 7.5/4 x 45mm
Outlet thread : 9/16 x 18UNF
ราคา 350 บาท

กันย้อนด้ามตัด-ลม

Gutman Island
(Flashback Arrestor for Hose & Torch)
Brand : Arctech
Model : 588
Max oper : Oxygen
Pressure : 15bar/210psi
Inlet thread :
Outlet thread :
ราคา 350 บาท

กันย้อนด้ามตัด-แก๊ส

Gutman Island
(Flashback Arrestor for Hose & Torch)
Brand : Arctech
Model : 588
Max oper : LPG/AC
Pressure : 1.5bar/21psi
Inlet thread :
Outlet thread :
ราคา 350 บาท

กันย้อนด้ามตัด-ลม

Gutman Island
(Flashback Arrestor for Hose & Torch)
Brand : Arctech
Model : 588
Max oper : LPG/AC
Pressure : 1.5bar/21psi
Inlet thread :
Outlet thread :
ราคา 350 บาท

กันย้อนด้ามตัด-แก๊ส

Gutman Island
(Flashback Arrestor for Hose & Torch)
Brand : Arctech
Model : 588
Max oper : LPG/AC
Pressure : 1.5bar/21psi
Inlet thread :
Outlet thread :
ราคา 350 บาท

กระจกใส

Gutman Island
ราคา 15 บาท

กระจกใส

Gutman Island
ราคา 15 บาท

แว่นตากันสะเก็ด สองชั้น

Gutman Island
ราคา 65 บาท

แว่นตากันสะเก็ด ใส

Gutman Island
ราคา 45 บาท

แว่นตาดำ

Gutman Island
ราคา 40 บาท

แว่นตาใส

Gutman Island
ราคา 40 บาท

Note

ภาพ และขนาดของสินค้าทั้งหมดใน Website จัดทำขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงลักษณะ และขนาดของสินค้าโดยประมาณ ทางร้านไม่ขอ Guarantee ถึง รูปลักษณ์ ขนาด และยี่ห้อ ของสินค้า ณ ช่วงเวลาที่สั่งซื้อ เนื่องด้วยปัจจัยด้านการผลิตในแต่ละล็อต และการปรับเปลี่ยน Supplier จากการปรับขึ้น-ลงของราคาสินค้า หากลูกค้าต้องการความพึงพอใจสูงสุด สามารถเลือกซื้อสินค้าจากหน้าร้านได้โดยตรง

Buy